جهت انتخاب واحد نیمسال تابستان باید بدهی قبلی تسویه شده و
شهریه ثابت پرداخت گردد.

ا

1- انتخاب واحد نیمسال تابستان 96از 97/04/16 تا 97/04/21 بصورت اینترنتی می باشد..
شروع کلاسها از 23تیرماه به شرط تکمیل ظرفیت هر کلاس 10 نفر و بیشتر می باشد.

پرتال دانشگاه
پرتال معاونت
پرتال فرهنگي
سامانه فيش حقوقي کارکنان و اساتيد حق التدريس
چارت دروس